#materiałreklamowy #płatnawspółpraca

Program Partnerski MyLead

Moim zdaniem program MyLead jest  jednym z kilku najlepszych programów afiliacyjnych działających w Polsce oraz w innych krajach na całym świecie. Dzięki MyLead uzyskasz możliwości zarabiania na polecaniu tysięcy produktów i usług z całego świata bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy że będziesz miał/a dostęp do internetu przez komputer, tablet lub nawet telefon.

Kliknij na poniższy zielony button, zostaniesz przeniesiony do sklepu z tym produktem …

Opis

Regulamin współpracy Wydawców z siecią afiliacyjną MyLead

§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu i programu partnerskiego MyLead zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.mylead.global oraz zakres praw i obowiązków Wydawców oraz Użytkowników Końcowych Portalu. Obejmuje także warunki emisji reklam nadawanych przez Reklamodawców oraz formy i sposoby rozliczania działań pomiędzy Wydawcą, a MyLead, a także zakaz dostarczania treści bezprawnych, warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, oraz tryb postępowania reklamacyjnego
 • Właścicielem i Administratorem Portalu jest Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: Administrator), ul. Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, NIP 9950226290, REGON 302522905, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474759, kapitał zakładowy wysokości 50.000 zł, zwana dalej MyLead lub Administratorem

§2 Definicje

WYDAWCA/AFILIANT/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie, która spełniła warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy, i która wyrazi chęć przystąpienia do programu MyLead celem najmu powierzchni reklamowej Reklamodawcom.

ŹRÓDŁO RUCHU​ – strona internetowa/serwis/blog/forum/inne, na którym Wydawca uczestniczący w programie afiliacyjnym, wynajmuje Reklamodawcy przestrzeń reklamową – zamieszcza link odnoszący do strony obranego wcześniej Reklamodawcy, będącego klientem sieci afiliacyjnej MyLead.

REKLAMODAWCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca właścicielem programu partnerskiego, zainteresowana emisją reklam swojego produktu lub usługi poprzez program MyLead.

PROGRAM AFILIACYJNY​/PARTNERSKI – zespół reguł i zasad przystosowanych indywidualnie do każdej kampanii produktu, przeprowadzanej na stronach Wydawcy. Afiliant (Wydawca) otrzymuje od MyLead stosowne informacje o szczegółowych warunkach przewidywanego wynagrodzenia z tytułu najmu powierzchni reklamowej, docelowych stronach reklamowych oraz okresie emisji reklam, opracowanych wstępnie przez Reklamodawców.

STRONA INTERNETOWA WWW – wyodrębniony, własnościowy obszar w sieci internetowej, identyfikowany pod własnym, indywidualnym adresem URL. Utworzony zazwyczaj w językach SGML (HTML, XML), odczytywany przez użytkowników zewnętrznych za pomocą przeglądarki internetowej.

SIEĆ PROGRAMÓW AFILIACYJNYCH – (w skrócie Sieć, Sieć afiliacyjna lub Portal) łącznik pomiędzy programami afiliacyjnymi Reklamodawców, a Wydawcami. Stworzona w tym celu platforma (Interfejs) stanowi wyłączną własność Lead Investments Sp. z o.o.

SERWIS INTERNETOWY/PRZESTRZEŃ REKLAMOWA​ – zespół stron internetowych, powiązanych ze sobą wzajemnie pod względem: treści, grafiki, mechanizmów działania i funkcjonowania, na których Wydawca prezentuje treści Reklamodawców w formie graficznej lub tekstowej.

UŻYTKOWNIK ​KOŃCOWY/KLIENT – osoba fizyczna, która wykonuje określoną akcję ustaloną uprzednio przez reklamodawcę (zazwyczaj jest to kliknięcie w daną reklamę, opublikowaną w Źródle Ruchu Wydawcy, będącą odnośnikiem do strony Reklamodawcy, który za daną akcję płaci).

STRONA DOCELOWA/STRONA LUB SERWIS REKLAMODAWCY – strona internetowa Reklamodawcy wskazana przez niego w procesie akceptacji do programu afiliacyjnego MyLead oficjalnie wykazana na platformie programów partnerskich jako strona reklamowana.

LINK DOCELOWY/LINK PARTNERSKI​ – odnośnik umieszczony w Źródle ruchu Wydawcy, prowadzący do strony internetowej Reklamodawcy.

RUCH ​- określa prawidłowe kliknięcia, kontakty, leady i sellleady, które potwierdził i zaakceptował Reklamodawca lub Administrator.

SZTUCZNY RUCH – określa nieprawidłowe (nieprawidłowo wywołane) kliknięcia, kontakty, Leady i Sellleady, które nie zostały zaakceptowane przez Reklamodawcę lub Administratora i mogą być wynikiem naruszania postanowień Regulaminu.

KLIKNIĘCIE​ – wykonanie określonej akcji, polegającej na wybraniu przez Użytkownika Końcowego na stronie internetowej Wydawcy linku/banneru i innych form reklamowych, kierujących na stronę docelową Reklamodawcy.

LEAD – oznacza wykonanie czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, niebędącej SellLeadem, przez Użytkownika Końcowego trafiającego na Stronę Docelową przez Stronę Wydawcy w warunkach regulowanych w Programie Afiliacyjnym. Leadem może być m.in. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety lub inna czynność niebędąca SellLeadem.

SELL​LEAD​ – wykonanie przez Użytkownika Końcowego określonej akcji, zatwierdzonej w programie afiliacyjnym, który poprzez stronę internetową Wydawcy trafił do strony docelowej Reklamodawcy, w zgodzie z wcześniej ustalonymi przez program afiliacyjny warunkami. W odróżnieniu do Leadu, Selllead dotyczy zakupu określonego produktu lub usługi, do których Użytkownik Końcowy został skierowany ze strony Wydawcy.

SMARTLINK – szczególny Program Partnerski, w którym łączone jest wiele kampanii, pozwalający przekierować w sposób automatyczny Użytkownika Końcowego biorąc pod uwagę np. kraj, na terenie którego się znajduje czy urządzenie, które wykorzystuje. Z tego powodu Wydawca nie ma bezpośredniego wpływu na rodzaj wyświetlanych reklam w Smartlinkach, a także na stawki za Leady, których wartość podana na stronie danego Programu ma charakter jedynie orientacyjny i nie może stanowić podstawy do żądania wypłaty w określonej wysokości.

FRAUD – Lead pozyskany w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności gdy:

   • Lead jest ręcznie wprowadzony na landing page reklamodawcy;
   • dane podane na stronie są fałszywe;
   • dane podane na stronie zostały wprowadzone bez zgody właściciela tych danych;
   • parametry kilku Leadów wskazują na wygenerowanie ich przez jedną osobę;
   • Leady, które w jakikolwiek inny sposób mogą zostać sklasyfikowane jako Sztuczny Ruch;
   • Reklamodawca oznaczył dane Leady jako Fraudy;
   • Wydawca namawiał osoby trzecie do podawania danych, oferując im wynagrodzenie lub jakąkolwiek inną usługę, która mogłaby skłonić ich do wykonywanie akcji w kampanii, chyba że Reklamodawca wyraźnie zezwala na taki ruch;
   • pochodzi z fałszywych kliknięć;
   • pochodzi z niewidocznych reklam;
   • Leady pochodzą z botów – “non-human traffic”.

LEAD STARY/ZIMNY LEAD – Lead, który nie przekłada się na zysk Reklamodawcy mimo zapłaty dla Wydawcy, na przykład poprzez brak dokonania zakupu na stronie Reklamodawcy w przypadku modelu CPL; są to często nieaktywni klienci. Znaczna ilość zimnych Leadów wśród wszystkich pozyskanych Leadów może skutkować ich odrzuceniem, odrzuceniem wszystkich Leadów z danej kampanii afiliacyjnej, blokadą dostępu do programu partnerskiego lub blokadą dostępu do konta. Zimny Lead może również wystąpić w przypadku uzyskania kilku Leadów z jednego klienta w programach partnerskich, w których współdzielona jest baza klientów końcowych – wtedy Reklamodawca nie płaci za duplikaty. Każdorazowo zależy to od warunków danej Kampanii.

BAN – permanentna blokada konta Wydawcy w wyniku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo nieinformowania o jego szczegółowych przyczynach, gdy będzie to uzasadnione ochroną funkcjonowania systemu wykrywania Fraudów.

MATERIAŁY REKLAMODAWCY – oznaczają wszelkie dostarczone przez Reklamodawcę treści, obrazy, filmy, dane lub jakiekolwiek inne materiały, stanowiące wyłączną własność Reklamodawcy, powierzone MyLead celem świadczenia usług reklamowych za pośrednictwem Wydawców.

PANEL WYDAWCY ​(zwany także Panelem Użytkownika oraz Stroną Główną Użytkownika) – część Sieci Programów Afiliacyjnych, w której znajdują się informacje między innymi na temat zarobionych przez Wydawcę środków w realizowanych przez Wydawcę Programach Afiliacyjnych.

NALEŻNOŚCI, PROWIZJE – kwoty wygenerowane przez Wydawców biorących udział w wybranych programach partnerskich, zgodnie z określonymi zasadami rozliczania w regulaminie danego programu partnerskiego oraz niniejszym Regulaminem.

MINIMALNA WYPŁATA PROWIZJI​ – minimalna suma prowizji jaką musi osiągnąć Wydawca, aby uzyskać wypłatę zgromadzonych środków.

PROWIZJA DO WYPŁATY​ – wygenerowane wynagrodzenie Wydawcy, które zostało zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę.

PRODUKTY LUB NARZĘDZIA – opcje i rozwiązania informatyczne udostępniane Wydawcom po zalogowaniu się na konto Wydawcy.

SYSTEM TRACKINGOWY​ – ​system informatyczny, który monitoruje oraz szczegółowo analizuje kampanie reklamowe prowadzone przez Wydawców. Pozwala na rejestrację ilości kliknięć Użytkowników Końcowych w reklamy oraz wykonywane przez nich sprzedaże i określone akcje. System pozwala badać efektywność poszczególnych nośników reklamowych (plików xml, widgetów, linków partnerskich, banerów) oraz posiada narzędzia, które pozwalają wykrywać i zwalczać wszelkiego rodzaju działania niezgodne z prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym Kodeksu Etycznego Wydawcy.

KODEKS ETYCZNY WYDAWCY – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, określający etyczne zasady promocji Reklamodawców przez Wydawców; stanowi integralną część Regulaminu.

BRAND BIDDING – działania promocyjne realizowane przez Wydawcę, zmierzające do promocji poprzez wyszukiwarki internetowe z wykorzystaniem słów kluczowych zawierających nazwę/nazwy Reklamodawcy; część Reklamodawców nie zezwala na promocją taką drogą.

W ramach Programów Afiliacyjnych oferowanych w sieci MyLead używane będą m. in. następujące modele wynagrodzenia za najem powierzchni reklamowej:

CPA (cost per action) – model rozliczeniowy, w którym Wydawca otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie przez klienta określonej akcji w najętej przestrzeni reklamowej. Do tego typu programów należą, na przykład:

   • oferty w których Użytkownik Końcowy musi dokonać zakupu produktu lub usługi (np. kampanie VOD);
   • oferty inwestycyjne wymagające wpłaty depozytu (często również aktywnego inwestowania);
   • oferty z grami, w których gracz musi wykonać dodatkową akcję, np. spędzić w grze określoną ilość czasu lub osiągnąć konkretny poziom;

CPL (cost per lead) – model rozliczeniowy, w którym Wydawca otrzymuje wynagrodzenie za dane pozostawione za klienta pochodzącego z jego Przestrzeni Reklamowej (np. za rejestrację czy za potwierdzenie zainteresowania produktem lub usługą w rozmowie z call center reklamodawcy). Do modelu CPL zaliczają się między innymi:

   • oferty e-mail submit, – programy w których Użytkownik Końcowy musi się zarejestrować (Single Opt-In – SOI) lub dodatkowo po rejestracji potwierdzić adres e-mail (Double Opt-In – DOI), z którego się rejestrował;
   • oferty z potwierdzonym zainteresowaniem – programy w których z Użytkownikiem Końcowym kontaktuje się call center i w trakcie rozmowy Użytkownik Końcowy deklaruje faktyczną chęć skorzystania z produktu lub usługi;

CPS (cost per sale) – model rozliczeń stosowany w przypadku kampanii sklepów internetowych (e-commerce) z dużą różnorodnością produktów. Podstawową różnicą pomiędzy kampaniami sprzedażowymi CPA a CPS jest fakt, że w modelu CPS akcją do wykonania przez klienta końcowego jest sprzedaż/zakup, w modelu CPA natomiast akcje mogą być różnorodne, pokroju pozostawienia danych karty kredytowej.

COD (cost on delivery) – model, w którym Użytkownik Końcowy dokonuje zakupu produktu, a call center Reklamodawcy dodatkowo prosi o potwierdzenie chęci kupna i nakłania do zakupu innych produktów;

PPI (pay per install) – model, w którym prowizja jest przyznawana za instalację programu lub aplikacji. W MyLead występują dwa rodzaje PPI:

Direct PPI – oferty rozliczane za instalację pojedynczego programu, gry lub aplikacji. Charakteryzuje się jasno określoną stawką;

PPI Bundle – prowizja jest przyznawana za instalację dodatkowych ofert proponowanych w procesie instalacji większego programu (tak jak w popularnych asystentach pobierania). Stawka w PPI Bundle zależy od wielu czynników, takich jak kraj i urządzenie Użytkownika Końcowego a także ilość i rodzaj zainstalowanych dodatkowych programów;

IVR (interactive voice response) – telekomunikacyjny system, który pozwala na obsługę klienta telefonicznego. Model polega na łączeniu się Użytkownika Końcowego, przy wykorzystaniu własnego telefonu komórkowego, z zewnętrzną firmą call center, z którą odbędzie on płatną rozmowę. W tym modelu wynagrodzenie Wydawcy z tytułu najmu bazuje na prowizji za taką rozmowę. W MyLead w ramach modelu IVR można zarabiać w tematyce towarzyskiej i ezoterycznej. W promocji tego modelu Wydawca otrzymuje przydzielony numer wewnętrzny, który definiuje przypisanie prowizji do jego konta w MyLead;

SMS Premium/SMS MO – model polegający na rozliczeniu za każdy SMS o podwyższonym koszcie, który wyślą Użytkownicy Końcowi. W praktyce polega to na tym, że Użytkownik Końcowy aby uzyskać dostęp do określonych treści musi wysłać SMS na podany numer, na który w odpowiedzi przyjdzie kod weryfikacyjny, który należy przepisywać w formularzu na stronie Reklamodawcy;

Subskrypcja SMS/SMS MT/PIN Submit – model, w którym wynagrodzenie prowizyjne z tytułu najmu powierzchni reklamowej jest przyznawane za klientów zapisanych do subskrypcji programu reklamodawcy. Użytkownik Końcowy będzie otrzymywał cykliczne wiadomości tekstowe w ramach subskrypcji i za każdą z nich będzie musiał zapłacić, a Wydawca otrzyma za to prowizję.

► Pełny regulamin programu znajdziesz na stronie https://MyLead.global/

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Program Partnerski MyLead”

👁 Sprawdź z kim współpracuję i jakie marki polecam w ramach Sieci Afiliacyjnych: MyLead.global, Ceneo.pl, Money2Money, Buy.BOX, webePartners, TradeDoubler, TradeDoubler, Programów Poleceń: Amazon, Allegro, Kampanii monetyzacii stron: Google AdSense, oraz Programów Partnerskich: AliExpress, AliBaba, Księgarnia PWN, VerdeLAB, e-zegarki, Hultaj Polski, Just Paul, Mega Koszulki, Księgarnia ZNAK, VidalXL, Udemy, NordVPN, Coders Lab, Lacoste, Wakacje.pl, Empik Foto, Pako Lorenta, 7mil, Adidas,

UWAGA! za skutecznie polecony i finalnie sprzedany produkt przez sprzedawcę docelowego otrzymuję wynagrodzenie prowizyjne od sieci afiliacyjnej lub programu partnerskiego. #materiałsponsorowany #reklama #materiałreklamowy #płatnawspółpraca

Zarejestruj się na MyLead i zarabiaj ►