UBEZPIECZENIE GRANICZNE
UBEZPIECZENIE GRANICZNE

1. Ubezpieczenie Graniczne przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza państwami, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego* wjeżdżających do jednego z tych krajów nieposiadających ważnej Zielonej Karty.

2. Zawarcia umowy Ubezpieczenia Granicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK może nastąpić:

A . przed przekroczeniem granicy terytorium RP – klient powinien okazać oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu zgłaszanego do ubezpieczenia i swojego dokumentu tożsamości,

B. podczas pobytu pojazdu na terytorium RP (w przypadku rozwiązania poprzedniej umowy Ubezpieczenia Granicznego lub wygaśnięcie okresu ważności Zielonej Karty) – klient powinien okazać oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu zgłaszanego do ubezpieczenia i swojego dokumentu tożsamości oraz poprzednią polisę Ubezpieczenia Granicznego lub Zieloną Kartę zawartą w innym kraju lub zawartą na granicy terytorium RP.

* – państwa sygnatariuszy z Unii Europejskiej – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Chorwacja;
– pozostałe państwa sygnatariuszy – Andora, Channel Islands, Serbia, Gibraltar, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, San Marino i Watykan, Szwajcaria, Wyspa Man, Wyspy Faroe.