Ubezpieczenia Rolne – Kto podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu.
Dzierżawca czy Właściciel ?

image001

OC Rolnika daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związanie z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez Ubezpieczonego.
Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, rolnicy są obowiązany wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Suma gwarancyjna w wypadku szkód na osobach 5 mln Euro
Suma gwarancyjna w wypadku szkód w mieniu 10 mln Euro

KTO MA OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA?
Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne, to masz obowiązek ubezpieczyć Twoją odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego gospodarstwa.
KOGO OBEJMUJE OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna Rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, która wyrządziła szkodę związaną z posiadanym przez Rolnika gospodarstwem rolnym.
KIEDY PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE?
Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem:
śmierci
uszkodzenia ciała
rozstroju zdrowia bądź utraty
zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Odszkodowanie przysługuje także w przypadku, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.
SUMA GWARANCYJNA
Suma gwarancyjna z ubezpieczenia OC rolników określona jest w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód:
na osobie wynosi 5 000 000 euro
w mieniu wynosi 1 000 000 euro
Suma gwarancyjna ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
WARUNKI UBEZPIECZENIA
Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami).